ออกเช็ค ของผู้อื่นและลงลายมือชื่อผู้อื่น

ออกเช็ค ของผู้อื่นและลงลายมือชื่อผู้อื่น

ในส่วนกรณีนี้ศาลฎีกาได้มีคำวินิจฉัยเอาไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ฎีกาที่ 1983/2514

จำเลยใช้เช็คของส.และลงชื่อส.เป็นผู้สั่งจ่ายเช็คนั้นและมอบให้ผู้เสียหายเพื่อชำระหนี้ทำให้ผู้เสียหายลงผิดว่าจำเลยเป็น ส.ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย  แต่ผู้เสียหายไปรับเงินไม่ได้เพราะธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน  เช่นนี้ถือเป็นการออกเช็คโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น

สอบถามเพิ่มเติม  091-0473382

หน้าแรก

กฎหมายหน้ารู้