สัญญาเช่าซื้อ

สัญญาเช่าซื้อ
             สัญญาเช่าซื้อ คือ สัญญาที่เจ้าของทรัพย์สินเอาทรัพย์สินของตนออกให้ผู้อื่นเช่า เพื่อใช้สอยหรือเพื่อให้ได้รับประโยชน์ และให้คํามั่นว่าจะขายทรัพย์นั้น หรือจะให้ทรัพย์สินที่เช่าตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่าซื้อ เมื่อได้ใช้เงินจนครบตามที่ตกลงไว้โดยการชําระเป็นงวดๆ จนครบตามข้อตกลง ข้อกำหนดสัญญาเช่าซื้อ
             สัญญาเช่าซื้อมิใช่สัญญาซื้อขายผ่อนส่ง แม้ว่าจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันเรื่องชําระราคาเป็นงวด ๆ ก็ตาม เพราะการซื้อขายผ่อนส่งนั้นกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นของผู้ซื้อทันทีขณะท่าสัญญา ไม่ต้องรอให้ชําระราคาครบแต่ประการใด ส่วนเรื่องสัญญาเช่าซื้อ เมื่อผู้เช่าบอกเลิกสัญญาบรรดาเงินที่ได้ชําระแล้ว ให้ริบเป็นของเจ้าของทรัพย์สิน และเจ้าขอทรัพย์สินชอบที่จะกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เช่า

กฎหมายหน้ารู้

การเช่าทรัพย์

การเช่าทรัพย์ คือสัญญาที่มีบุคคลอยู่สองฝ่าย ฝ่ายแรกคือผู้ให้เช่า ฝ่ายที่สองคือผู้เช่า ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีหนี้ ที่จะต้องชําระให้แก่กันและกัน โดยฝ่ายผู้ให้เช่ามีหนี้ที่จะต้องให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่า ส่วนฝ่ายผู้เช่าก็มีหนี้ ที่จะต้องชําระค่าเช่าเป็นการตอบแทน

หลักเกณฑ์การเช่า
          การเช่าอสังหาริมทรัพย์ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามสัญญา การเช่าทรัพย์มีรายละเอียดและข้อกำหนดการเช่าทรัพย์เอาไว้ดังต่อไปนี้
          1) สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์นานเกินกว่า 3 ปี หรือ มีกําหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าต้องนําไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
          2) ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินที่เช่า ให้แก่ผู้เช่าในสภาพที่ซ่อมแซมดีแล้ว
          3) ผู้เช่าต้องสงวนทรัพย์สินที่เช่า เหมือนทรัพย์สินของตนเอง และยอมให้ผู้ให้เช่าตรวจตราทรัพย์สินเป็นครั้งคราว และไม่ดัดแปลงหรือต่อเติมทรัพย์สิน ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่า
          4) ผู้เช่าต้องส่งคืนทรัพย์สินที่เช่า ให้แก่ผู้ให้เช่าในสภาพที่ซ่อมแซมดีแล้วเมื่อสัญญาเช่านั้นสิ้นสุดลง
———————————————————————————————————————-

กฎหมายหน้ารู้

4 ข้อสำคัญ ทำให้สัญญาไร้ผล

4 ข้อสำคัญ ทำให้สัญญาไร้ผล

สัญญาที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลทำให้สัญญาที่เราได้ทำกันไว้ไม่สามารถนำใช้บังคับได้ตามกฎหมาย หรือที่เรียกกันว่า “สัญญาเป็นโมฆะตั้งแต่เริ่มต้น”
สัญญาที่ไม่สามารถใช้บังคับได้นั้น มีดังต่อไปนี้
📍ประการที่ 1 สัญญานั้นมีวัตถุประสงค์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
📍ประการที่ 2 สัญญานั้นมีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยที่สามารถนำมาใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
📍ประการที่ 3 สัญญานั้นทำผิดแบบที่กฎหมายกำหนดไว้
📍ประการที่ 4 กฎหมายได้กำหนดว่าการกระทำนั้นๆเป็นโมฆะ หรือว่าเป็นการกระทำที่ไม่สามารถนำมาใช้บังคับได้

กฎหมายหน้ารู้

ลงนามสัญญา ตัวแทนองค์กร

ตัวแทนองค์กรหรือหน่วยงานนิติบุคคลใดบ้างที่สามารถเข้าเป็นผู้แทนในการทำสัญญาแทนนิติบุคคลนั้นได้

ลำดับที่ 1 บริษัทจำกัด มีผู้แทนในการทำสัญญาได้ก็คือกรรมการของบริษัท

ลำดับที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีผู้แทนในการทำสัญญาได้ก็คือหุ้นส่วนผู้จัดการ

ลำดับที่ 3 สมาคมหรือมูลนิธิ มีผู้แทนทำสัญญาได้คือคณะกรรมการสมาคมหรือมูลนิธินั้น

ลำดับที่ 4 วัด มีผู้มีอำนาจในการทำสัญญาแทนได้ก็คือเจ้าอาวาส

ลำดับที่ 5 กระทรวง มีผู้แทนทำสัญญาได้ก็คือปลัดกระทรวง

ลำดับที่ 6 กรม มีอธิบดีเป็นผู้แทนในการทำนิติกรรมสัญญาได้

ลำดับที่ 7 จังหวัด มีผู้แทนในการทำนิติกรรมสัญญาได้คือผู้ว่าราชการจังหวัด

ลำดับที่ 8 ได้แก่พรรคการเมือง มีผู้แทนที่สามารถทำนิติกรรมได้คือหัวหน้าพรรคการเมือง

กฎหมายหน้ารู้

ทำสัญญาให้ถูกต้องใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

    ท่านเคยไหมครับที่ได้ทำสัญญาไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะมีผลบังคับตามกฎหมายได้หรือไม่อย่างไร
สำหรับในเรื่องกฎหมายได้วางหลักเกณฑ์ในการทำสัญญาเบื้องต้นเอาไว้ว่า การทำสัญญาจะมีผลเป็นสัญญาได้ก็ต่อเมื่อมีบุคคล 2 ฝ่ายหรือมากกว่า 2 ฝ่ายเข้ามาทำการตกลงโดยมีข้อเสนอและข้อสนองที่ตรงกัน
จึงจะทำให้เกิดสัญญาขึ้นได้ ส่งผลให้ขอให้เกิดหนี้ตามสัญญาที่ได้ทำไว้ต่อกันด้วย และฝ่ายเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์เรียกร้องให้ลูกหนี้ได้สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายได้เช่นเดียวกัน

     แต่ในเรื่องนี้สำคัญอยู่ที่ว่าหากสัญญาที่เราทำไว้ไม่ถูกต้องล่ะ จะส่งผลทำให้สัญญาที่เราทำไว้บังคับตามกฎหมายได้หรือไม่ ในเรื่องนี้กฎหมายเขาได้วางหลักเกณฑ์เอาไว้ว่า หากมีสัญญาใดที่ทำไว้โดยมีรายละเอียดและข้อบังคับที่ไม่เป็นธรรมแล้ว ก็ให้นำสัญญานั้นมาใช้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและไม่ขัดต่อข้อกฎหมายเท่านั้นได้
ด้วยเหตุนี้ ท่านใดที่ทำสัญญาต่างๆไว้คงจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบให้มากขึ้นนะครับ เพราะหากเกิดความผิดพลาดหรือเกิดข้อบกพร่องใดๆแล้วอาจจะส่งผลร้ายต่อทรัพย์สินของท่านเองได้

กฎหมายหน้ารู้

ลาป่วย ป่วยจริงหรือป่วยการเมือง

📌ลาป่วย ป่วยจริงหรือป่วยการเมือง

#นายจ้างมีสิทธิ์ตัดเงินเดือนได้หรือไม่?

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
มาตรา 32 ถ้าภายในการทำงาน 1 ปี หากลูกจ้างสุขภาพไม่ดี และมีอาการเจ็บป่วยจริง ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิ์
ลางานได้ตามความเป็นจริง โดยตลอดระยะเวลาที่ป่วย ลูกจ้างจะต้องได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลาป่วย

แต่ทั้งนี้ภายใน 1 ปี การลาป่วยต้องไม่เกินกว่า 30 วัน
กรณีหากการลาป่วยหรืออาการป่วยนาน ติดต่อเกินกว่า 30 วัน ในส่วนวันที่เกินจะไม่ได้รับค่าจ้าง

และหากลูกจ้างไม่สบาย และลาป่วยติดต่อกันเกิน 3 วัน นายจ้างมีสิทธิ์ขอดูใบรับรองแพทย์ได้ โดยต้องแสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง หรือใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ
__________________________
ปรึกษาปัญหากฎหมาย ฟรี‼️

กฎหมายหน้ารู้