ความผิดอาญายอมความกันได้

ความผิดอาญายอมความกันได้👩‍⚖️👨‍⚖️👨‍⚖️

👩‍🏫 ความผิดอันยอมความได้ หรือความผิดต่อส่วนตัว หมายถึงคดีอาญาประเภทซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อเอกชนคนหนึ่งคนใดเป็นส่วนตัว มิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือสังคมเป็นและความผิดใดจะเป็นความผิด อาญาอันยอมความได้นั้น กฎหมายจะต้องระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นความผิดอันยอมความได้ เช่น ความผิดฐานยักยอก ฉ้อโกง หมิ่นประมาท ทำให้เสียทรัพย์ อนาจาร ข่มขืนกระทำชำเรา ออกเช็คโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงิน เป็นต้น

👨‍🏫 ความผิดอาญาอันยอมความได้นี้เจ้าพนักงานของรัฐจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อผู้ เสียหายร้องทุกข์ (แจ้งความ) ต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายเสียก่อน และต้องร้องทุกข์ภายในกำหนด 3 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำผิด สำหรับคดีความผิดอันยอมความได้นี้ หากผู้เสียหายไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาต่อไป ก็สามารถถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความได้ ซึ่งก็จะเป็นผลให้คดีดังกล่าวระงับไป

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-1217414 ,091-0473382
https://www.xn--m3chxdimor3acc6c2a3o7gd.com/

กฎหมายหน้ารู้

การประกันตัวในชั้นศาล

การประกันตัวในชั้นศาล

การขอประกันตัวในชั้นศาลมี 2 ช่วง

👈ช่วงแรก เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการนำตัวผู้ต้องหามาขอฝากขังต่อศาลและศาลอนุญาตให้ขังซึ่งถือว่าผู้ต้องหาอยู่ในอำนาจควบคุมของศาลแล้ว

👈ช่วงที่สอง คือ ช่วงที่ศาลประทับฟ้องของโจทก์ ผู้ต้องหามีสถานะเป็นจำเลยซึ่งต้องถูกควบคุมตัวอยู่ในอำนาจของศาล ดังนี้ หากผู้ประกันประสงค์จะขอให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยก็จะต้องยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่างสอบสวนหรือระหว่างพิจารณา แล้วแต่กรณีต่อศาล

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-1217414 ,091-0473382
https://www.xn--m3chxdimor3acc6c2a3o7gd.com/

กฎหมายหน้ารู้

เข้าพบทนายเมื่อมีหมายเรียก

เข้าพบทนายเมื่อมีหมายเรียก

  ในเรื่องนี้ทนายมีความเห็นท่านควรเข้าพบพนักงานสอบสวนในทันทีเมื่อมีหมายเรียก แต่การเข้าพบทุกครั้ง ท่านควรต้องปรึกษาทนายความก่อนว่าจะมีช่องทางการต่อสู้อย่างไร และจะให้การอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากที่สุด
        ดังนั้นเมื่อได้รับหมายเรียกของพนักงานสอบสวนก็ไม่ต้องตกใจหรือร้อนใจแต่ควรคิดตรึกตรองว่าได้กระทำความผิดหรือไม่ และควรให้ทนายความเข้าช่วยเหลือตั้งแต่ชั้นสอบสวนจะได้ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบกันในเชิงคดีและแก้ไขได้ยากลำบากในภายหลัง

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-1217414,091-0473382
https://www.xn--m3chxdimor3acc6c2a3o7gd.com/

กฎหมายหน้ารู้

รู้เรื่องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

รู้เรื่องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

คดีที่ต้องบังคับตาม.พ.ร.บ.วิ ทุจริตฯ

           ศาลอาญาคดีทุจริตกลางจัดตั้งขึ้นโดยการยกฐานะแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในศาลอาญา ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งฯ มาตรา 5 โดยศาลอาญาคดีทุจริตกลางมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในศาลอาญาที่ค้างพิจารณาอยู่ต่อไป ประกอบกับ ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งฯมาตรา 19 และพ.ร.บ.วิ. มาตรา 52 บัญญัติถึงบรรดาคดีทุจริตฯ ที่ได้ยื่นฟ้องไว้ก่อนวันที่พ.ร.บ.จัดตั้งฯ ใช้บังคับว่าให้บังคับตามกฎหมายซึ่งใช้อยู่ก่อนวันที่พระดังกล่าวใช้บังคับจนกว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดดังนั้นการพิจารณาพิพากษาคดีทุจริตฯ ซึ่งโอนมาจากแผนกทุจริตฯ จึงต้องใช้กฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่ใช้อยู่ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้แยกเป็นกรณีต่างๆดังนี้
          1. คดีที่ยื่นฟ้องก่อนวันที่ 19 เมษายน 2554 ใช้ระบบกล่าวหาตาม ป.วิ.อ.
          2. คดีคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและมีมติว่ามีความผิดทางอาญาและอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการป.ป.ช. เป็นโจทก์ฟ้องตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2554  ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ใช้ระบบไต่สวนตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเท่าที่กระทำได้ส่วนคดีที่ยื่นฟ้องตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ใช้ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาฯ ข้อ 23
          3. คดีทุจริตฯ ที่ยื่นฟ้องตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ใช้ระบบไต่สวนตาม พ.ร.บ.วิ ทุจริตฯและข้อบังคับของประธานศาลฎีกาฯ

สอบถามเพิ่มเติม 091-0473382
https://www.xn--m3chxdimor3acc6c2a3o7gd.com/

กฎหมายหน้ารู้

รู้ไว้คดีฉ้อโกง

รู้ไว้คดีฉ้อโกง

        ในสังคมปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและมีผู้คนมากมายหลายอาชีพในสังคม การหลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินย่อมอาจเกิดขึ้นได้และทุกคนอาจมีสิทธิอาจเป็นได้ทั้งผู้ล่าและเหยื่อก็ได้ สำหรับวันนี้ทนายขอกล่าวถึงความผิดฐานฉ้อโกงซึ่งคดีเกิดขึ้นสู่ศาลมากมาย ฉะนั้นการกระทำแบบใดที่ถือว่าเป็นความผิดฐานฉ้อโกงได้
         1. ต้องมีการกระทำไม่ว่าด้วยคำพูดกลอุบายไม่ว่าจะทำเพียงคนเดียวหรือเป็นแก็งค์ อันเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้ทราบหรืออาจจะเป็นการแสดงออกโดยการนิ่งก็ได้เพราะบางกรณีถือว่ามีหน้าที่ต้องบอกให้ทราบหรือไม่ว่าจะกระทำผ่านโทรศัพท์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คหรือวิธีอื่นใดก็ตาม
        2. จากการหลอกลวงได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม
        3. เป็นการกระทำด้วยเจตนาทุจริต คือเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
        ที่กล่าวมานี้ การจะเป็นความผิดฐานฉ้อโกงได้นั้นต้องได้ความชัดแจ้ง เพราะการพิจารณาใดๆว่าเป็นความผิดในคดีอาญาจึงต้องมีการพิจารณาอย่างเคร่งครัดครับ
ท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคดี สามารถโทรมาปรึกษาได้ครับที่ ☎☎02-1217414 ,091-0473382
หรือกดลิงค์ : https://www.xn--m3chxdimor3acc6c2a3o7gd.com

กฎหมายหน้ารู้

เลิกเล่นแชร์-นายวงแชร์ต้องคืนเงิน

เลิกเล่นแชร์-นายวงแชร์ต้องคืนเงิน

ระหว่างเล่นแชร์กัน ลูกวงแชร์แต่ละคนต้องชำระเงินให้นายวงแชร์เพื่อรวบรวมไปให้ลูกวงแชร์ผู้ประมูลแชร์ได้

เมื่อมีการเลิกสัญญาเล่นแชร์กันแล้ว ทั้งนายวงแชร์และลูกวงแชร์ซึ่งถือว่าเป็นคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตาม ป.พ.พ.มาตรา 391 วรรคหนึ่ง กล่าวคือ ลูกวงแชร์ผู้ประมูลแชร์ได้แล้วจะต้องคืนเงินที่ได้รับไปให้แก่ลูกวงแชร์คนอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ประมูล โดยนายวงแชร์ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการคืนเงินดังกล่าวจนกว่าลูกวงแชร์ที่ยังไม่ได้ประมูลจะได้รับเงินคืนครบตามจำนวนที่มีสิทธิได้

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-1217414 ,091-0473382

หน้าแรก

กฎหมายหน้ารู้

เล่นแชร์แบบนี้เข้าข่ายฉ้อโกง

เล่นแชร์แบบนี้เข้าข่ายฉ้อโกง

การเล่นแชร์ออนไลน์แบบแชร์ทั่วไปแต่อาศัยสื่อรูปแบบต่างๆ ที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ.2534 และประมวลกฎหมายอาญาฐานฉ้อโกง โดยมีการตั้งกลุ่มเชิญเพื่อนจากเฟสบุ๊คมาตั้งกลุ่มในไลน์ ซึ่งมีสมาชิกจำนวนมากจึงตั้งเป็นหลายวง มีกำหนดส่งเงินเป็นงวด งวดเท่ากันตามจำนวนมือที่เล่นและมีการเก็บค่าดูแลวงแชร์ เมื่อสมาชิกส่งเงินงวดให้ตามกำหนดพร้อมทั้งประมูลหรือเปียแชร์ โดยเสนอดอกเบี้ยที่สูงที่จะจ่ายในงวดต่อไป ผู้ได้ดอกเบี้ยสูงสุดจะได้รับเงินกองกลางไป แต่ท้าวแชร์ไม่ส่งเงินให้กับสมาชิกที่ประมูลได้ตามจำนวนของวงเงินที่กำหนดไว้ที่จะจ่ายในงวดต่อๆไป หรือท้าวแชร์หลอกลวงโดยไม่มีการประมูลจริง ท้าวแชร์แค่อ้างว่ามีการประมูลผลตอบแทนขึ้นเพื่อท้าวแชร์จะได้เงินจากสมาชิก ส่งผลให้สมาชิกที่ร่วมเล่นแชร์ดังกล่าวนั้นเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินจำนวนมาก หากบุคคลมีพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-1217414 ,091-0473382
https://www.xn--m3chxdimor3acc6c2a3o7gd.com/

กฎหมายหน้ารู้

รู้เรื่องการไกล่เกลี่ยคดีความ

รู้เรื่องการไกล่เกลี่ยคดีความ

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีความที่เกิดขึ้น ถือเป็นทางออกของความขัดแย้งที่ดี สำหรับคดีความต่างๆ ตัวแทนไกล่เกลี่ยจึงต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์เป็นอย่างดีสำหรับการใช้โอกาสนี้เป็นเวทีสำหรับการแก้ปัญหาให้กับตัวความ ไม่เสียเปรียบได้ประโยชน์ตรงความต้องการของคู่ขัดแย้งได้

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-1217414 ,091-0473382

หน้าแรก

กฎหมายหน้ารู้

เหตุสั่งถอนผู้จัดการมรดก

👩‍⚖️📜 กฎหมายระบุเหตุที่จะขอให้ศาลสั่งถอนผู้จัดการมรดกได้ต่อเมื่อผู้จัดการมรดกละเลยไม่ทำตามหน้าที่ หรือเพราะเหตุอื่นที่สมควร การที่ทายาทร้องขอให้ศาลถอนผู้จัดการมรดกเพราะว่ารายการทรัพย์สินของเจ้ามรดกตามคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกเป็นของทายาท(ผู้คัดค้าน) ไม่ได้เป็นของเจ้ามรดก ซึ่งเหตุดังกล่าวไม่ใช่เหตุตามกฎหมายที่จะอ้างเพื่อขอให้ศาลสั่งถอนผู้จัดการมรดกได้ ส่วนทรัพย์สินดังกล่าวจะเป็นทรัพย์ของเจ้ามรดกหรือไม่ หรือเป็นของผู้ใดก็ต้องไปว่ากล่าวกันอีกต่างหากในคดีอื่น

กฎหมายหน้ารู้

อายุความฟ้องศาลคดีทรัพย์มรดก

อายุความฟ้องศาลคดีทรัพย์มรดก

กรณีที่เจ้ามรดกตายนั้นทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาททันที แต่อย่างไรก็ตาม กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในกองมรดกยังไม่ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทายาทโดยเด็ดขาดจนกว่าจะมีการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทกันเสร็จสิ้น เพราะถ้าตราบใดที่ยังมีความเป็นมรดกอยู่ทายาทก็อาจเสียสิทธิได้ ถ้าเกิดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการแบ่งมรดกขึ้น เงื่อนไขที่สำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องเรียกเอาทรัพย์มรดกนั้น คือ”อายุความฟ้องคดีมรดก” เพราะหากมิได้ใช้สิทธิเรียกร้องเรียกเอาทรัพย์มรดกภายในกำหนดอายุความแล้ว ก็ย่อมเสียสิทธิเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกเนื่องจากขาดอายุความฟ้องคดี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-1217414 ,091-0473382
https://www.xn--m3chxdimor3acc6c2a3o7gd.com/

กฎหมายหน้ารู้