ข้อยกเว้นสามารถผลิต/นำเข้า/ส่งออก ยาเสพติดให้โทษประเภท 5

ข้อยกเว้นสามารถผลิต/นำเข้า/ส่งออก  ยาเสพติดให้โทษประเภท 5

  1. กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ การรักษา  หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา
  2. กรณีกัญชง (Hemp) อันมีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และได้นำไปใช้ประโยชน์ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้  ต้องได้รับใบอนุญาต
  3. เป็นการนำติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรไม่เกินปริมาณที่จำเป็นสำหรับใช้รักษา โรคเฉพาะตัว  โดยมีใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองแพทย์  แพทย์แผนไทย  แพทย์แผนไทยประยุกต์   หรือหมอพื้นบ้าน

   ขอยกเว้นสามารถจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 มีกรณีดังนี้

  1. ไม่เกินปริมาณที่จำเป็นเพื่อใช้รักษาโรคเฉพาะตัว  โดยมีใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองแพทย์  แพทย์แผนไทย   แพทย์แผนไทยประยุกต์  หรือหมอพื้นบ้าน
  2. ไม่เกินปริมาณที่จำเป็นสำหรับใช้ประจำในการปฐมพยาบาล  หรือเกิดกรณีฉุกเฉินในเรือเครื่องบิน   หรือยานพาหนะอื่นใด    ที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ   ที่ไม่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักรหรือจดทะเบียนและได้รับอนุญาตแล้ว

สอบถามหรือรับคำแนะนำ (ฟรี ) 📱Tel. 02-1217414, 091-0473382

https://page.line.me/379vfaui

กฎหมายหน้ารู้

ข้อยกเว้นกรณีจำหน่าย / มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ยาเสพติดประเภทที่ 3

ข้อยกเว้นกรณีจำหน่าย / มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ยาเสพติดประเภทที่ 3

       – ผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม สามารถจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเฉพาะผู้ป่วยซึ่งตนให้การรักษา

       – ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้น 1 สามารถจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเฉพาะสัตว์ที่ตนบำบัด

 จำหน่าย / มีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต (หากครอบครองตั้งแต่  10  กิโลกรัม ขึ้นไปให้สันนิษฐานว่าเพื่อจำหน่าย )

       – โดยทั่วไปหากปริมาณไม่ถึง  10  กิโลกรัม  มีโทษจำคุกไม่เกิน  5  ปี หรือปรับไม่เกิน  100,000  บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

         แต่หากมีปริมาณตั้งแต่  10  กิโลกรัมขึ้นไปมีโทษจำคุกตั้งแต่  1  ปี ถึง  15  ปี และปรับตั้งแต่  100,000  ถึง  1,500,000  บาท

        – ครอบครองโดยได้รับอนุญาต  มีโทษจำคุกไม่เกิน  5  ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000  บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

         สอบถามหรือรับคำแนะนำ (ฟรี ) 📱Tel. 02-1217414, 091-0473382

         https://page.line.me/379vfaui

กฎหมายหน้ารู้

ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 3

ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 3

   ผลิต/นำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

       มีโทษจำคุก 1 ปี -3 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 – 300,000 บาท

   จำหน่าย / มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย / ส่งออกโดยไม่ได้รับอนุญาต

      หากมีปริมาณไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวงมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำนวนทั้งปรับ

      แต่หากเกินปริมาณที่กำหนดในกฎกระทรวง มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน  200,000  บาท

 

สอบถามหรือรับคำแนะนำ (ฟรี ) 📱Tel. 02-1217414, 091-0473382

https://page.line.me/379vfaui

กฎหมายหน้ารู้

บทลงโทษคดียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2

ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2

ผลิต / นำเข้า / ส่งออกโดยไม่ได้รับอนุญาต

มีโทษจำคุก 1 ปี – 10 ปี  และปรับตั้งแต่  100,000 – 1,000,000  บาท แต่ถ้าเป็นมอร์ฟีน ฝิ่น หรือโคคาอีน จำคุกตั้งแต่  20 ปี-จำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่  2,000,000 – 5,000,000  บาท

จำหน่าย / มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ( หากครอบครองสาร บริสุทธิ์ตั้งแต่ 100 กรัม ขึ้นไปให้สันนิษฐานว่า มีไว้เพื่อจำหน่าย )

– โดยทั่วไปโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี – 10  ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

– แต่ถ้าเป็นมอร์ฟีน ฝิ่น หรือโคคาอีน ซึ่งมีสารบริสุทธิ์ไม่ถึง 100 กรัม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3  ปี –  20 ปี หรือปรับตั้งแต่  60,000 – 400,000  บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากบริสุทธิ์ตั้งแต่  100  กรัมขึ้นไป จำคุกตั้งแต่  5  ปี – จำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 500,000 – 5,000,000  บาท  ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน  5  ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

สอบถามหรือรับคำแนะนำ (ฟรี ) 📱Tel. 02-1217414, 091-0473382

https://page.line.me/379vfaui

กฎหมายหน้ารู้

ลักษณะการกระทำผิด คดียาเสพติด

ลักษณะการกระทำผิด คดียาเสพติด

      1. ผลิต

      2. นำเข้า/ส่งออก

      3. จำหน่าย

      4. มีไว้ครอบครอง

      5. มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายบางกรณีเข้าข้อสันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายหากครอบครองศาลบริสุทธิ์ในปริมาณที่กฎหมายกำหนด

      6. เสพ

       ถ้ามีสารบริสุทธิ์ถึงตามปริมาณดังกล่าวแต่ไม่เกิน 20 กรัม   มีโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี   ถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 400,000 – 5,000,000 บาท

       แต่ถ้ามีปริมาณสารบริสุทธิ์เกิน 20 กรัม ขึ้นไป  มีโทษจำคุกตลอดชีวิต   และปรับตั้งแต่ 1,000,000-5,000,000 บาท   หรือประหารชีวิต

       ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี  ถึง 10 ปี  หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 

สอบถามหรือรับคำแนะนำ (ฟรี ) 📱Tel. 02-1217414, 091-0473382

https://page.line.me/379vfaui

กฎหมายหน้ารู้

ประเภทยาเสพติด

ประเภทยาเสพติด

      การจัดแบ่งประเภทยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ 2522  มาตรา 7  ยาเสพติดแบ่งออกเป็น 5 ประเภทได้แก่

  1. ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน ( Heroin )
  2. ประเภท 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟีน  ( Morphine)  โคคาอีน ( Cocaine ) โคเดอีน ( Codeine )  ฝิ่นยา (Medicinal  Opium )
  3. ประเภท 3 ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตำรับยาและมียาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ผสมอยู่ด้วยตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
  4. ประเภท 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือประเภท 2 เช่น  อาเซติกแอนไฮโดรด์ ( Acetic  Anhydride ) อาเซติลคลอไรด์ ( Acetyl Chloride )
  5. ประเภท 5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 4 เช่น กัญชาเพื่อกระท่อม

      กรณี  เมทแอมเฟตามีน หรือแอมเฟตามีน  เดิมสารประเภทนี้ถูกจัดให้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 2   ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  พ.ศ 2518  แต่ต่อมาปี พ.ศ 2539  เมทแอมเฟตามีน  หรือแอมเฟตามีนได้ถูกกำหนดให้เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ 2522 ( ปรากฏตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135  ( 2539 ) เรื่องระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ 2522  ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2539  และบัญชีท้ายประกาศดังกล่าว ( สำนักกิจการในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 2557: 15 )

สอบถามหรือรับคำแนะนำ (ฟรี ) 📱Tel. 02-1217414, 091-0473382

https://page.line.me/379vfaui

     

กฎหมายหน้ารู้

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

            ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงที่สุดปัญหาหนึ่งของสังคมโลกปัจจุบัน  มาตรการลงโทษประหารชีวิตในคดียาเสพติดจึงถูกนำมาบัญญัติไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดและป้องกันให้คือเอาเป็นเยี่ยงอย่าง   กระนั้นก็ดีปัญหายาเสพติดกลับไม่ลดลงแต่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกขณะบทความนี้จะมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการยกเลิกโทษประหารชีวิต  ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดการบังคับโทษประหารชีวิตในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีความเหมาะสม   สามารถลดปัญหายาเสพติดได้หรือเป็นเพียงการลงโทษที่ไม่ได้สัดส่วนขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

             จากการศึกษาข้อมูลเอกสารทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย   ประกอบกับการค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศพบว่า   ความพยายามที่จะลดปริมาณผู้จัดหายาเสพติดลงโดยใช้การลงโทษขั้นสูงสุดในขณะที่ความต้องการยาเสพติดยังไม่ลดลงเป็นการดำเนินการที่ไม่สมดุล   การประหารชีวิตในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจึงไม่ได้ช่วยลดปัญหายาเสพติดอย่างถาวร  ตรงกันข้ามรับเพิ่มให้มีการลักลอบค้ายาเสพติดมากยิ่งขึ้น   มีความพยายามเข้าแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมให้บิดเบี้ยวไร้ประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่งเสริมให้มีการทุจริตในหมู่เจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา   นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่ออัตราการเกิดอาชญากรรมอื่นอีกด้วย  การบัญญัติโทษประหารชีวิตจึงไม่คำนึงถึงบทบาทและความร้ายแรงของการกระทำความผิดเป็นการลงโทษที่ไม่ได้สัดส่วน  ขั้นตอนหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญรวมทั้งขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ

            ผลจากการศึกษาทำให้ผู้เขียนมีข้อเสนอว่าควรยกเลิกเลิกประหารชีวิต  ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทุกกรณี   และเปลี่ยนมาตรการมาลงโทษเสียงใหม่   โดยคำนึงถึงหลักความได้สัดส่วนของการกระทำความผิดควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

 

สอบถามหรือรับคำแนะนำ (ฟรี ) 📱Tel. 02-1217414, 091-0473382

https://page.line.me/379vfaui

กฎหมายหน้ารู้

เอกสารประกอบการขอลดการอายัดเงินเดือน

เอกสารประกอบการขอลดการอายัดเงินเดือน

        เอกสารที่ต้องเตรียมมาเพื่อประกอบการลดอายัด  คือ สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนใบเสร็จค่าใช้จ่าย

ต่างๆ ที่มีความจำเป็นในการดำรงชีพ เช่น ใบเสร็จค่านํ้า ค่าไฟ ค่าเช่าบ้าน ถ้ามีบุตรให้นำ สูติบัตรบุตร มาด้วย เพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดีพิจารณาต่อไป

 

สอบถามหรือรับคำแนะนำ (ฟรี ) 📱Tel. 02-1217414, 091-0473382

https://page.line.me/379vfaui

 

กฎหมายหน้ารู้

ความผิดในคดีหมิ่นประมาท    

ความผิดในคดีหมิ่นประมาท       

  ศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำเลยได้เพียงจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือมีเหตุฉกรรจ์อื่นให้เพิ่มโทษและอาจมีคำสั่งให้ยึด และทำลายวัตถุหรือส่วนของวัตถุที่มีข้อความหมิ่นประมาท

     ให้โฆษณาคำพิพากษาทั้งหมด หรือแต่บางส่วนในหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับหรือหลายฉบับ ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง โดยให้จำเลยเป็นผู้ชำระค่าโฆษณา หรือโพสข้อความขอขมาโจทก์

 

สอบถามหรือรับคำแนะนำ (ฟรี ) 📱Tel. 02-1217414, 091-0473382

https://page.line.me/379vfaui

กฎหมายหน้ารู้

ผู้รับเหมาทิ้งงาน แม้ไม่ได้ทำสัญญาก็สามารถฟ้องดำเนินคดีได้

ผู้รับเหมาทิ้งงาน แม้ไม่ได้ทำสัญญาก็สามารถฟ้องดำเนินคดีได้

สัญญาจ้างก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นก่อสร้างบ้าน ต่อเติมบ้าน วางระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา จ้างจัดสวนต่างๆ ซึ่งการกระทำลักษณะพวกนี้ทางกฎหมายจัดอยู่ในเรื่องของการจ้างทำของ     กล่าวคือ    การกระทำที่มีลักษณะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จ โดยมีข้อตกลงว่าผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างหรือค่าตอบแทนแห่งผลสำเร็จนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาจ้างทำของ ซึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ว่าต้องทำเป็นหนังสือก็สามารถฟ้องดำเนินคดีให้ผู้รับเหมาชำระค่าเสียหายต่างๆได้ โดยสามารถใช้พยานบุคคลในการสืบ หรือภาพถ่าย หรือพยานวัตถุอื่น เข้าสืบเพื่อให้ได้ความจริงโดยไม่มีสัญญาว่าจ้างก็สามารถทำได้  สำหรับอายุความคดีจ้างทำของนั้นจะต้องฟ้องร้องดำเนินคดีภายใน 2 ปี  ส่วนการฟ้องผู้รับเหมารับผิดในกรณีชำรุดบกพร่อง ต้องฟ้องภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ความชำรุดบกพร่องได้ปรากฏขึ้น

สอบถามหรือรับคำแนะนำ (ฟรี ) 📱Tel. 02-1217414, 091-0473382

https://page.line.me/379vfaui

กฎหมายหน้ารู้