หลักเกณฑ์สำคัญ การขอปล่อยตัวชั่วคราว

หลักเกณฑ์สำคัญ การขอปล่อยตัวชั่วคราว
          การปล่อยชั่วคราว คือ การอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีพ้นจากการควบคุมของเจ้าพนักงานศาลตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้ถูกควบคุมหรือขังเป็นเวลานานเกินกว่าจำเป็นในระหว่างการสอบสวนหรือในระหว่างมีการพิจารณาคดี เพราะหากไม่จำเป็นต้องควบคุมหรือขังผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้ก็ควรที่จะให้ปล่อยชั่วคราวไป ตามหลักการของรัฐธรรมนูญที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า “ ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้ ”

กฎหมายหน้ารู้

การชดใช้ค่าสินไหมจากเหตุละเมิด “จากการเสียชื่อเสียง”

การชดใช้ค่าสินไหม จากเหตุละเมิด

“จากการเสียชื่อเสียง”

1.ชดใช้ค่าเสียหาย

2.จัดการให้ชื่อเสียงกลับมาดีดังเดิม

3.หรือทั้งสองอย่าง

 ค่าสินไหมทดแทนจะชดใชดด้วยวิธีไหน/เท่าไหร่  ศาลจะใช้ดุลพินิจวินิจฉัย

กฎหมายหน้ารู้

ค่าชดใช้ค่าสินไหม จากเหตุละเมิด “กรณีเกิดความเสียหายแก่ร่างกายอนามัย ”

กฎหมายหน้ารู้

ความผิดเกี่ยวกับการละเมิด

กฎหมายหน้ารู้

หลักฐานการรับเงินกู้ ที่ถือเสมือนเป็นหนังสือแทนสัญญากู้ได้

กฎหมายหน้ารู้

สิทธิเรียกเงินค่าสินไหมทดแทน

กฎหมายหน้ารู้

ความผิดที่เกี่ยวกับการละเมิด

ความผิดที่เกี่ยวกับการละเมิด
    กฎหมายกำหนดในเรื่องนี้ว่า ผู้กระทำการละเมิดจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่การกระทำการละเมิดนั้น (ป.พ.พ.ม. 420) ความผิดในเรื่องนี้จะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับหลักการ 3 ประการ ดังนี้
       1. กระทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย จะต้องกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อเป็นต้นว่า ฆ่าเขาตาย, ทำร้ายร่างกายเขา,ขับรถโดยประมาทชนคนตายและทรัพย์สินของเขาเสียหาย ฯลฯ
       2. กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ คือ ทำโดยรู้สำนึกและในขณะเดียวกันก็รู้ว่าจะทำให้เขาเสียหาย เช่น เจตนาฆ่าหรือเจตนาทำร้าย ฯลฯ 
       3. ทำให้บุคคลอื่นเสียหาย โดยปกติผู้กระทำต้องรับผิดเฉพาะการกระทำของตนแต่อย่างไรก็ดีในเรื่องละเมิดถ้าได้มีการกระทำละเมิดร่วมกันหรือแม้มิได้ร่วมแต่เป็นผู้ยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการกระทำละเมิดดังนี้บุคคลเหล่านี้จะต้องร่วมกันรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายนั้น ….

กฎหมายหน้ารู้

สิทธิการเรียกค่าเสียหาย การชดใช้ความเสียหายแก่ชีวิต

สิทธิการเรียกค่าเสียหาย “การชดใช้ความเสียหายแก่ชีวิต”

1.ทายาทจะได้รับ

– ค่าปลงศพ

– ค่าใช้จ่ายจำเป็นเพื่อการปลงศพ

– ค่ารักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิต

2. พ่อแม่ สามีหรือภรรยา ลูก และลูกบุญธรรม หรือผู้รับลูกบุญธรรมจะได้รับ

–  ค่าขาดการไร้การอุปการะ

3. พ่อแม่ สามีหรือภรรยา ลูก และนายจ้างจะได้รับ

– ค่าชดใช้ขาดแรงงาน

กฎหมายหน้ารู้

สัญญาค้ำประกัน

สัญญาค้ำประกัน

การค้ำประกัน หมายถึง สัญญาที่บุคคลหนึ่ง เรียกว่า “ผู้ค้ำประกัน” สัญญาว่าจะชำาระหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้ ถ้าหากลูกหนี้ ไม่ยอมชําระหนี้

 สัญญาค้ำประกันต้องทำตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไปนี้ คือ ต้องทําหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง และ ต้องลงลายมือชื่อของผู้ค้ำประกัน

 ชนิดของสัญญาค้าประกัน ได้แก่ สัญญาค้ำประกันอย่างไม่จํากัดจำนวน และสัญญาค้ำประกันจํากัดความรับผิด

————————————————————————————————————————-

กฎหมายหน้ารู้

ผู้มีสิทธิไถ่ทรัพย์คืน ในสัญญาขายฝาก

กฎหมายหน้ารู้