หลักทรัพย์ในการขอประกันตัว

หลักทรัพย์ในการขอประกันตัว

1) โฉนดที่ดิน  นส.3ก.หรือ น.ส.3

2) เงินสดพันธบัตรรัฐบาลสลากออมสิน

3) สมุดเงินฝากประจำที่ฝากไว้กับธนาคารต่างๆเช่นธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรธนาคารออมสินธนาคารไทยพาณิชย์เป็นต้น

4) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย

5) เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย

6) หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัย หรือเรียกว่ากรมธรรม์ประกันอิสรภาพ

กฎหมายหน้ารู้