การหมิ่นประมาท

เจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการหมิ่นประมาทนั้นเป็นการมุ่งคุ้มครองผู้ที่ได้รับความเสียหาย เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดจังแม้การใส่ความบางอย่างเป็นความจริงหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ไม่จริงก็อาจจะเป็นความผิดตามกฎหมายนี้ได้   หากผู้พูดหรือผู้แสดงข้อความดังกล่าวมีเจตนาที่จะทำให้คู่ความอีกฝ่ายเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและมีเจตนาที่จะทำให้คนอื่นถูกดูหมิ่นดูแคลนหรือเกลียดชังจากข้อความที่ตนเองกล่าวถึงนั้น

ข้อกฎหมายในเรื่องนี้

มาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม  โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง  ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง  ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี  หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 328 ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร  ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ  แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง  บันทึกภาพ หรือบันทึกตัวอักษร  กระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น  ผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาท

ถึงอย่างไรก็ดีหากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องการหมิ่นประมาทนั้น   เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของการหมิ่นประมาทเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายต่อชื่อเสียง  เกียรติยศและศักดิ์ศรีของผู้ที่ถูกกล่าวหา  รวมถึงอาจจะเกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นในการทำมาค้าขายของคู่ความที่เกี่ยวข้องได้   ซึ่งผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าวนี้สมควรได้รับคำแนะนำจากทนายความในเรื่องนี้ก่อน ซึ่งเป็นช่องทางที่จะทำให้ท่านสามารถทำให้ปัญหาดังกล่าวเกิดการคลี่คลายได้อย่างดี

กฎหมายหน้ารู้