ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจะต้องทำอย่างไร

ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจะต้องทำอย่างไร

ผู้ขอปล่อยตัวชั่วคราวมีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งได้โดยคำสั่งของศาลชั้นต้นให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ให้อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา

คำสั่งของศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวยืนตามศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ให้ถือเป็นที่สุด    แต่ไม่ตัดสิทธิ์ที่จะขอยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวใหม่ได้

กฎหมายหน้ารู้