ความผิดกรรมเดียว ความผิดหลายกรรม

ความผิดกรรมเดียว ความผิดหลายกรรม
1. ความผิดกรรมเดียว
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 บัญญัติว่า “ เมื่อการกระทำใดอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ใช้กฎหมายบทที่มีอัตราโทษหนักที่สุดลงโทษแก่ผู้กระทำความผิด แต่ถึงอย่างไรก็ตามการกระทำความผิด ใน 1 คดีอาจเป็นความผิดควบกับความผิดคนอื่นเช่นฉ้อโกงซึ่งถือเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทได้ ”
ฎีกาที่ 2918/2527 จำเลยกับพวกร่วมกันใช้อุบายหลอกลวงผู้เสียหายทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อมอบสินค้าให้แก่จำเลยไปและในวันนั้นเองจำเลยออกเช็คให้แก่ผู้เสียหายเพื่อชำระหนี้ค่าสินค้าที่หลอกไปนั้นเห็นได้ว่าการเขียนเช็คว่ามีแต่ผู้ต้องหาได้กระทำเวลาต่อเนื่องใกล้ชิดกับเวลาที่รับสินค้าไปจากผู้เสียหายโดยมีเจตนาอย่างเดียวคือให้ได้สินค้าตามที่ต้องการจากผู้เสียหายการออกเช็คเป็นเพียงการกระทำส่วนหนึ่งของการหลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าจากผู้เสียหายเท่านั้นการกระทำ ของจำเลยเป็นความผิดฐานฉ้อโกงและเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 แต่เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท
2. ความผิดหลายกรรม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 บัญญัติว่าเมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้กระทำอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ศาลลงโทษผู้นั้นทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปแต่ไม่ว่าจะมีการเพิ่มโทษหรือลดโทษหรือลดมาตราส่วนโทษด้วยหรือไม่ก็ตามเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วโทษจำคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกินกำหนดดังต่อไปนี้
1) สำหรับกรณีความผิดกันตรงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 3 ปี
2) 20 ปีสำหรับกรณีความผิดก็ตรงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 3 ปีแต่ไม่เกิน 10 ปี
3) 50 ปีสำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 10 ปีขึ้นไป เว้นแต่ กรณีที่ศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิต

สอบถามเพิ่มเติม 091-0473382

หน้าแรก

กฎหมายหน้ารู้