การรับฝากเงิน

ฝ่ายที่รับฝากเงิน  ตามกฎหมายให้สันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่า  ผู้รับฝากเงินไม่จำเป็นต้องส่งคืนเป็นเงินทองกลับมาอันเดียวกันกับที่ฝากไว้  แต่จะต้องคืนเงินให้ครบจำนวนตามที่ฝากไว้ก็ได้

กรณีหากผู้รับฝากเงินจะเอาเงินซึ่งทำที่ตนเองรับฟังไว้ออกไปใช้ก็ได้   แต่จะต้องคืนเงินให้ครบจำนวนเท่านั้นก็ได้   แม้ว่าเงินที่ฝากนั้นจะได้สูญหายไปด้วยเหตุสุดวิสัยก็ตาม  ผู้รับฝากก็ต้องคืนเงินเป็นจำนวนเงินดังกล่าวนั้นได้ (มาตรา 672 )

กฎหมายหน้ารู้