การคิดดอกเบี้ยทบต้น

การคิดดอกเบี้ยทบต้น

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา65 ได้กำหนดบทบัญญัติไว้ว่า ” ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยในดอกเบี้ยที่ค้างชำระ แต่ถ้าว่าเมื่อดอกเบี้ยค้างชำระไม่น้อยกว่าปี 1 คู่สัญญากู้ยืมจะตกลงกันให้เอาดอกเบี้ยนั้นทบเท่ากับต้นเงินแล้ว  ให้คิดดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่ทบเข้ากันนั้นก็ได้ รายการตกลงเช่นนั้นต้องทำเป็นหนังสือ  ”

ส่วนประเพณีการค้าขายที่คำนวณดอกเบี้ยทบต้นในบัญชีเดินสะพัดก็ดีในการค้าขายอย่างอื่นทำนองเช่นว่านี้ก็ดี  หาอยู่ในบังคับแห่งบทบัญญัติซึ่งกล่าวมาในวรรคก่อนนั้นไม่

ตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า กฎหมายบัญญัติเป็นหลักเบื้องต้นไว้เลยว่าห้ามไม่ให้คิดดอกเบี้ยในดอกเบี้ยที่ค้างชำระ มีการคิดดอกเบี้ยทบต้นจะต้องตามกรณีข้อยกเว้น  กล่าวคือ  กรณีที่มีการตกลงไว้เป็นหนังสือให้นำเอาดอกเบี้ยค้างชำระไม่น้อยกว่าปี 1 มาทบเท่ากับต้นเงินได้และในกรณีการคิดดอกเบี้ยทบต้นในบัญชีเดินสะพัดตลอดจนการค้าขายอย่างอื่นทำนองเดียวกัน    มาตรา 65 วรรคสองซึ่งการห้ามคิดดอกเบี้ยทบต้นนี้ในเรื่องหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 224 วรรค 2  ข้อบัญญัติไว้ในทำนองเดียวกันว่า   ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด

สอบถามเพิ่มเติม  091-0473382

https://www.xn--m3chxdimor3acc6c2a3o7gd.com/

 

กฎหมายหน้ารู้