ข้อยกเว้นความผิดข้อหา ” หมิ่นประมาท “

ข้อยกเว้นความผิดข้อหา ” หมิ่นประมาท ”

มาตรา 329 ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต (1) เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม (2) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ (3) ติชม ด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ หรือ (4) ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรม เรื่องการดำเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการประชุม ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท

กฎหมายหน้ารู้

หลักฐานฟ้องคดี คดีกู้ยืมเงิน

หลักฐานฟ้องคดี  คดีกู้ยืมเงิน

ไม่ปรากฏว่ามีเอกสารฉบับใดเลยที่มีข้อความแสดงให้เห็นได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้กู้ยืมเงินจากโจทก์หรือมีข้อความว่าจะใช้คืนอันเป็นสาระสำคัญของหลักฐานเป็นหนังสือที่บ่งชี้ให้เห็นว่าจำเลยที่ 1 ได้กู้ยืมเงินจากโจทก์หรือเป็นหนี้โจทก์ ลำพังหนังสือขอเบิกค่าใช้จ่ายประจำเดือนของจำเลยที่ 1 ที่มีเพียงข้อความระบุถึงจำนวนเงินที่ขอเบิกและวันที่ขอรับเงินตามเอกสาร คงรับฟังได้เพียงว่าจำเลยที่ 2 ได้รับเช็คไปจากโจทก์แล้วเท่านั้น ยังไม่อาจฟังขยายความออกไปได้ว่าเป็นการรับเช็คที่กู้ยืมเงินจากโจทก์หรือรับเงินที่กู้ยืม หนังสือขอเบิกค่าใช้จ่ายประจำเดือนตามเอกสารดังกล่าวจึงมิใช่หลักฐานแห่งการกู้ยืมเงิน ส่วนรายงานที่ ป. มีถึงโจทก์ ก็ปรากฏเพียงข้อความว่า ขอให้โจทก์พิจารณาจ่ายเงินกู้ยืมให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเอกสารที่ ป. จัดทำขึ้นเองแต่ฝ่ายเดียว

กฎหมายหน้ารู้

จบปัญหาคดีความด้วยงานเจรจา

จบปัญหาคดีความด้วยงานเจรจา

พูดถึงคดีความใครๆก็ไม่อยากเจอ แต่เพราะเรื่องอนาคตเป็นเรื่องไม่แน่นอน บางครั้งก็เจอปัญหาการผิดนัดค่าผ่อนรถ ผิดนัดค่าเช่า บัตรเครดิต เงินกู้บ้าน เงินกู้นอกระบบ ถูกเรียกค่าเสียหายในคดีอาญาในข้อหาต่างๆ

ทางออกที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว จบปัญหาได้เร็ว คือการแก้ไขปัญหาโดยการเจรจากับคู่ความหรือคู่กรณี

ดังนั้นตัวแทนที่ปรึกษา หรือทนายความที่จะเข้ามาทำหน้าที่ให้กับท่านจะต้องเข้าใจปัญหาของท่าน มีความรอบรู้ จิตวิทยา รวมทั้งทักษะและประสบการณ์ที่ดี คุยจบ ไม่เสียเปรียบ ได้ประโยชน์ตรงตามประสงค์ของตัวความ

กฎหมายหน้ารู้

หลักเกณฑ์ลดโทษในคดีอาญา

#หลักเกณฑ์ลดโทษในคดีอาญา👩‍⚖️👨‍⚖️

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 บัญญัติว่า

“เมื่อปรากฏว่ามีเหตุบรรเทาโทษ ไม่ว่าจะได้มีการเพิ่มหรือการลดโทษจามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแล้วหรือไม่ ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นก็ได้
เหตุบรรเทาโทษนั้น ได้แก่ ผู้กระทำความผิดเป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญา ตกอยู่ในความทุกข์อย่างแสนสาหัส มีคุณความดีมาแต่ก่อน รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น ลุแก่โทษต่อพนักงาน หรือให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา หรือเหตุอื่นที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะทำนองเดียวกัน ”

กฎหมายหน้ารู้

กฎหมายอะไรบ้าง? ที่นักลงทุนอสังหาฯควรรู้

กฎหมายอะไรบ้าง? ที่นักลงทุนอสังหาฯควรรู้❗️
กฎหมายอสังหาฯ ที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
📍 การทำหนังสือสัญญาซื้อบ้านและคอนโด
        – สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดและสัญญาที่จะใช้ในการจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่
        – สัญญาจะซื้อจะขาย
📍 กฎหมายอสังหาฯที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
        – ค่าธรรมเนียม – ค่าอากร
        – ภาษีธุรกิจเฉพาะ – ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
📍 กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยเช่า
        – กฎหมายใหม่ว่าด้วยการปล่อยเช่าและเก็บค่าเช่าอาคารที่อยู่อาศัย
        – กฎหมายควบคุมการปล่อยเช่าคนต่างชาติ
_________________________________

กฎหมายหน้ารู้

หน้าที่ต้องส่งคืน ทรัพย์สินที่เช่า เมื่อสัญญาเช่าระงับ

✅หน้าที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่เช่า เมื่อสัญญาเช่าระงับ

กฎหมายได้กำหนดในเรื่องนี้เอาไว้ว่า ถ้ามิได้ทำหนังสือลงลายมือชื่อ ของคู่สัญญาแสดง
ไว้ต่อกัน ว่าทรัพย์สินที่ให้เช่ามีสภาพเป็นอยู่อย่างไรนั้น


กฎหมายกำหนดเอาไว้ในเรื่องนี้ว่า ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้เช่าได้รับทรัพย์สินที่เช่านั้นไปโดยสภาพอันซ่อมแซมดีแล้ว และเมื่อสัญญาได้เลิกหรือระงับลง

ผู้เช่าก็ต้องส่งคืนทรัพย์สินในสภาพเช่นนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้นมิได้ซ่อมแชมไว้ดีในขณะที่ส่งมอบ (ป.พ.พ. มาตรา ๕๖๑)

📍เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาเช่าแล้ว
การที่จำเลยที่ ๑ ไม่ส่งมอบรถยนต์คืน โจทก์ย่อมได้รับความเสียหายเพราะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากรถยนต์ที่จำเลยที่ ๑ เช่าไป

📍จำเลยที่ ๒ จะอ้างว่าระหว่างนั้น จำเลยที่ ๑ ไม่ได้ใช้รถยนต์และโจทก์ไม่ติดตามเอารถยนต์คืนหาได้ไม่เพราะเป็นหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ ต้องส่งมอบรถยนต์ที่เช่าคืนตามสัญญาและตาม ป.พ.พ.มาตรา ๕๖๑ (ฎีกา ๖๗๓๔/๒๕๕๓)

กฎหมายหน้ารู้

✍🏻✍🏻 #อายุความผู้ให้เช่าฟ้องผู้เช่า ✍🏻✍🏻

✍🏻✍🏻 #อายุความผู้ให้เช่าฟ้องผู้เช่า ✍🏻✍🏻

คดีอันผู้ให้เช่าจะฟ้องผู้เช่าเกี่ยวแก่สัญญาเช่านั้นท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพันกำหนดหกเดือนนับแต่วันส่งคืนทรัพย์สินที่เช่า (ป.พ.พ. มาตรา๕๖๓) สิทธิเรียกร้องคำาเช่าอาคารซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ค้างชำระ มีอายุความ ๕ ปี ตาม ป.พ.พ.หมาตรา ๑๙๓/๓๓(๓) ส่วนอายุความ 6 เดือน ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 463นั้น ใช้บังคับแก่กรณีที่ผู้ให้เช่าฟ้องผู้เช่าเกี่ยวแก่สัญญาเช่าในกรณีอื่น เช่น การเรียกร้องค่าปรับเนื่องจากชำระค่าเช่าล่าช้าดังนั้น สิทธิเรียกร้องค่าปรับอันเนื่องมาจากการชำระค่าเช่าล่าช้าของโจทก์มีอายุความ 6 เดือน นับแต่วันที่ส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าตามมาตรา 463 ซึ่งการเริ่มนับอายุความของค่าเช่าย่อมนับแต่วันที่ถึงกำหนดชำระค่าเช่าในแต่ละเดือน ตามมาตรา ๑๙๓/๑๒ (ฎีกา ๑๗๔๐/๒๕๕๘) ____________________________________

กฎหมายหน้ารู้

ซื้อขายสังหาริมทรัพย์

🏡ซื้อขายสังหาริมทรัพย์
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายนั้น ย่อมโอนไปยัง
ผู้ซื้อตั้งแต่ขณะเมื่อได้ทำสัญญาซื้อขายกัน
(ป.พ.พ. มาตรา ๔๕๘)
โจทก์ร่วมซื้อรถยนต์ตู้จากจำเลยในราคา ๓๑ ๐,๐๐๐ บาท จำเลยรับชำระราคาแล้ว ๒00,000 บาท ส่วนที่เหลือจะชำระให้ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๐
สัญญาซื้อขายดังกล่าวไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ตุ๊จึงเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด
กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ตู้ย่อมโอนให้แก่โจทก์ร่วมตั้งแต่ขณะเมื่อได้ทำสัญญาซื้อขายกันตาม ป.พ.พ. มาตรา๔๕๓ และ ๔๕๘ (ฎีกา ๙๖๐๓/๒๕๕๓ (ประชุมใหญ่)

กฎหมายหน้ารู้

อายุความฟ้องศาลคดีทรัพย์มรดก

📍กรณีที่เจ้ามรดกตายนั้นทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาททันที แต่อย่างไรก็ตาม กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในกองมรดกยังไม่ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทายาทโดยเด็ดขาด
จนกว่าจะมีการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทกันเสร็จสิ้น เพราะถ้าตราบใดที่ยังมีความเป็นมรดกอยู่ทายาทก็อาจเสียสิทธิได้
📍ถ้าเกิดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการแบ่งมรดกขึ้น
เงื่อนไขที่สำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องเรียกเอาทรัพย์มรดกนั้น คือ
“อายุความฟ้องคดีมรดก” เพราะหากมิได้ใช้สิทธิเรียกร้องเรียกเอาทรัพย์มรดกภายในกำหนดอายุความแล้ว ก็ย่อมเสียสิทธิเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกเนื่องจากขาดอายุความฟ้องคดี
____________________________________

กฎหมายหน้ารู้

แอบอ้างตนเป็นบุคคลอื่นถือว่ามีความผิด

แอบอ้างตนเป็นบุคคลอื่นถือว่ามีความผิด

📍ผู้ใดแอบอ้างตนเองว่าเป็นบุคคลอื่นด้วยการสร้างเพจ Facebook ,Instagram ,Twitter ,WhatsApp ,LINE
หรือ โซเชียลมีเดียอื่นใด ใช้ภาพและชื่อของบุคคลอื่น

โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือนำภาพของบุคคลอื่นตัดต่อและดัดแปลง โดยที่เจ้าของภาพไม่ยินยอม
จนทำให้ผู้เป็นเจ้าของภาพนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น เกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ถือว่ากระทำความผิด

📌ความผิดตามมาตรา16 พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ 2550
__________________________________

กฎหมายหน้ารู้