การส่งคืนรถเช่าซื้อก่อนกำหนด  ควรจัดทำหลักฐานกันอย่างไร

การส่งคืนรถเช่าซื้อก่อนกำหนด  ควรจัดทำหลักฐานกันอย่างไร

อันดับแรกให้ทำการยื่นเรื่องเพื่อขอคืนรถกับทางสถาบันการเงิน แล้วขอยกเลิกสัญญาเช่าซื้อ พร้อมส่งมอบรถยนต์คืน

           การคืนรถหากไม่มีค่างวดคงค้างกับไฟแนนซ์ สามารถทำหนังสือโดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับแก่ไฟแนนซ์ให้มารับรถคืนได้ หากไม่มารับรถภายในกำหนด ให้นำรถไปคืนที่สำนักงานวางทรัพย์

           หากนำไปคืนกับไฟแนนซ์เอง ทางไฟแนนซ์ให้เซ็นเอกสารใด ๆ ควรดอกจันไว้ว่า “การคืนรถสิ้นสุด ไม่มีพันธะสัญญาต่อกันอีก และไม่มีภาระรับผิดชอบค่าส่วนต่างหรือค่าเสียเวลาใด ๆ ให้กับไฟแนนซ์หลังจากการคืนรถ ณ วันนั้น ๆ”

           ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐาน ในวันคืนรถควรถ่ายภาพรถยนต์หรือจักรยานยนต์คันที่ส่งคืนไฟแนนซ์ทุกมุม และนำไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจ หรืออาจทำสำเนาภาพถ่ายเป็นเอกสารให้ทางไฟแนนซ์เซ็นรับรอง

กฎหมายหน้ารู้

สิทธิบอกเลิกเช่าซื้อรถยนต์หรือจักรยานยนต์

สิทธิบอกเลิกเช่าซื้อรถยนต์หรือจักรยานยนต์

          ในทางปฏิบัติแล้วฝ่ายที่ใช้สิทธิเลิกสัญญามักจะเป็นผู้ให้เช่าซื้อ มีน้อยรายที่ผู้เช่าซื้อจะเป็นฝ่ายเลิกสัญญาและเหตุที่ผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญากับผู้เช่าซื้อก็คือเหตุที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ใช้เงินค่าเช่าซื้อ หรือที่เรียกกันว่าขาดส่งงวดและแม้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 574 วรรคหนึ่ง จะกำหนดว่าผู้เช่าซื้อต้องผิดนัดไม่ใช้เงินสองคราวติดๆ กันก็ตาม แต่ขณะท าสัญญาเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจมักจะทำสัญญายกเว้นกฎหมายดังกล่าว นั่นคือทำสัญญาในลักษณะที่มีข้อตกลงว่าแม้ผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระเงินค่าเช่าซื้อเพียงงวดเดียวผู้ให้เช่าซื้อก็สามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันที ซึ่งศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่าข้อตกลงที่แตกต่างจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 574 วรรคหนึ่ง ดังกล่าวนั้นสามารถใช้บังคับได้ เพราะมาตรา 574 วรรคหนึ่ง มิใช่บทบัญญัติเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน คู่สัญญาจึงสามารถตกลงยกเว้นเป็นอย่างอื่นได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 151

         ซึ่งอย่างที่ผู้เขียนกล่าวมา สัญญาเช่าซื้อที่ผู้ให้เช่าซื้อทำมามักเป็นสัญญาสำเร็จรูปผู้เช่าซื้อแทบไม่มีอำนาจต่อรองกับผู้ให้เช่าซื้อ ทำให้ผู้เช่าซื้อต้องผูกพันตามสัญญานั้น เมื่อผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อแม้เพียงงวดเดียว ผู้ให้เช่าซื้อก็สามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันทีตามข้อสัญญานั้น

กฎหมายหน้ารู้