สิทธิบอกเลิกสัญญาของผู้ให้เช่าซื้อ

✍🏻#สิทธิบอกเลิกสัญญาของผู้ให้เช่าซื้อ

ในกรณีผิดนัดไม่ชำระเงินสองคราวติดๆ กัน หรือกระทำผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนสำคัญ เจ้าของทรัพย์สินจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ ถ้าเช่นนั้นบรรดาเงินที่ได้ใช้มาแล้วแต่ก่อน ให้ริบเป็นของเจ้าของทรัพย์สินและเจ้าของทรัพย์สินชอบที่จะกลับเข้าครองทรัพย์สินนั้นได้ด้วย

อนึ่ง ในกรณีทำผิดสัญญา เพราะผิดนัดไม่ใช้เงินซึ่งเป็นคราวที่สุดนั้น ท่านว่าเจ้าของทรัพย์สินชอบที่จะริบบรรดาเงินที่ได้ใช้มาแล้ว แต่ก่อนและกลับเข้าครองทรัพย์สินไต้ต่อเมื่อระยะเวลาใช้เงินได้พ้นกำหนดไปอีกงวดหนึ่ง
(ป.พ.พ. มาตรา ๕๗๔)


สัญญาเช่าซื้อกำหนดให้โจทก์ชำระค่าเช่าซื้อทุกวันที่ 24 ของเดือน

โจทก์ผิดนัดชำาระค่าเช่าซื้อโดยตลอด แต่เมื่อโจทก์ชำระค่าเช่าซื้อ จำาเลยที่ 2 รับไว้และนำส่วนหนึ่งไปหักเป็นดอกเบี้ยของการชำาระค่างวดส่าช้า แสดงว่าคุณสัญญาไม่ถือเอากำหนดเวลาชำระค่าเช่าซื้อตามสัญญาเป็นข้อสำคัญ

การบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อจึงต้องปฏิบัติตาม ป.พ.พ.มาตรา๓ร๗ โดยบอกกล่าวให้โจทก์ชำระค่าเช่าซื้อภายในกำหนดเวลาที่สมควรก่อน เมื่อจำเลยที่ 2 มีหนังสือเตือน ให้โจทก์ชำาระคำเช่าซื้อที่ค้าง หลังจากนั้นจำเลยที่ ๒ มีหนังสือบอกเลิกสัญญาโดยให้ระยะเวลาชำระคำาเช่าซื้อที่ค้างภายใน ๗ วัน ถือได้ว่าเป็นการบอกเลิกสัญญาของจำเลยที่ 2 ที่ให้ระยะเวลาชำระหนี้แกโจทก์พอสมควรแล้ว

จึงเป็นการเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยชอบโจทก์เป็นลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อจะขอบังคับให้เจ้าหนี้รับชำระหนี้แต่เพียงบางส่วน โดยโจทก์ยินยอมหาได้ไม่ (ฎีกา ๑๗๒๘/๒๕๔๘)

กฎหมายหน้ารู้

สิทธิบอกเลิกสัญญาของผู้เช่าซื้อ

สิทธิบอกเลิกสัญญาของผู้เช่าซื้อ

📍ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้
ด้วยส่งมอบทรัพย์สินกลับคืนให้แก่เจ้าของ โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง(ป.พ.พ. มาตรา ๕๗๓)

📍จำเลยเป็นฝ่ายเริ่มต้นติดต่อกับโจทก์เพื่อคืนรถยนต์ที่เช่าซื้อ แสดงให้เห็นจุดประสงค์ของจำเลยที่ต้องการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อเท่านั้น

📍เมื่อโจทก์ได้รับการติดต่อ ตกลงและนัดหมายรับรถยนต์ที่เช่าซื้อไปคืนโดยมอบหมายให้ ส. ตัวแทนโจทก์ การที่จำเลยส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อให้แก่ ส. จึงเป็นการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อด้วยการส่งมอบทรัพย์คืนแก่โจทก์ตาม ป.พ.พ.เป็นอันเลิกกันนับแต่วันดังกล่าวแล้ว แม้ต่อมาจำเลยจะตกลงขายสิทธิการเช่าซื้อให้ ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากสัญญาเช่าซื้อเลิกกันแล้ว เมื่อจำเลยมิได้ผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อและไม่ปรากอว่าขณะเลิกสัญญาจำเลยมีหน้าที่ต้องรับคิดต่อโจทก์อย่างไร จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก็ตามฟ้อง (ฎีกา ๑๔๓๒๔/๒๔๙๘)

กฎหมายหน้ารู้

การส่งคืนรถเช่าซื้อก่อนกำหนด  ควรจัดทำหลักฐานกันอย่างไร

การส่งคืนรถเช่าซื้อก่อนกำหนด  ควรจัดทำหลักฐานกันอย่างไร

อันดับแรกให้ทำการยื่นเรื่องเพื่อขอคืนรถกับทางสถาบันการเงิน แล้วขอยกเลิกสัญญาเช่าซื้อ พร้อมส่งมอบรถยนต์คืน

           การคืนรถหากไม่มีค่างวดคงค้างกับไฟแนนซ์ สามารถทำหนังสือโดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับแก่ไฟแนนซ์ให้มารับรถคืนได้ หากไม่มารับรถภายในกำหนด ให้นำรถไปคืนที่สำนักงานวางทรัพย์

           หากนำไปคืนกับไฟแนนซ์เอง ทางไฟแนนซ์ให้เซ็นเอกสารใด ๆ ควรดอกจันไว้ว่า “การคืนรถสิ้นสุด ไม่มีพันธะสัญญาต่อกันอีก และไม่มีภาระรับผิดชอบค่าส่วนต่างหรือค่าเสียเวลาใด ๆ ให้กับไฟแนนซ์หลังจากการคืนรถ ณ วันนั้น ๆ”

           ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐาน ในวันคืนรถควรถ่ายภาพรถยนต์หรือจักรยานยนต์คันที่ส่งคืนไฟแนนซ์ทุกมุม และนำไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจ หรืออาจทำสำเนาภาพถ่ายเป็นเอกสารให้ทางไฟแนนซ์เซ็นรับรอง

กฎหมายหน้ารู้

สิทธิบอกเลิกเช่าซื้อรถยนต์หรือจักรยานยนต์

สิทธิบอกเลิกเช่าซื้อรถยนต์หรือจักรยานยนต์

          ในทางปฏิบัติแล้วฝ่ายที่ใช้สิทธิเลิกสัญญามักจะเป็นผู้ให้เช่าซื้อ มีน้อยรายที่ผู้เช่าซื้อจะเป็นฝ่ายเลิกสัญญาและเหตุที่ผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญากับผู้เช่าซื้อก็คือเหตุที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ใช้เงินค่าเช่าซื้อ หรือที่เรียกกันว่าขาดส่งงวดและแม้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 574 วรรคหนึ่ง จะกำหนดว่าผู้เช่าซื้อต้องผิดนัดไม่ใช้เงินสองคราวติดๆ กันก็ตาม แต่ขณะท าสัญญาเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจมักจะทำสัญญายกเว้นกฎหมายดังกล่าว นั่นคือทำสัญญาในลักษณะที่มีข้อตกลงว่าแม้ผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระเงินค่าเช่าซื้อเพียงงวดเดียวผู้ให้เช่าซื้อก็สามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันที ซึ่งศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่าข้อตกลงที่แตกต่างจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 574 วรรคหนึ่ง ดังกล่าวนั้นสามารถใช้บังคับได้ เพราะมาตรา 574 วรรคหนึ่ง มิใช่บทบัญญัติเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน คู่สัญญาจึงสามารถตกลงยกเว้นเป็นอย่างอื่นได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 151

         ซึ่งอย่างที่ผู้เขียนกล่าวมา สัญญาเช่าซื้อที่ผู้ให้เช่าซื้อทำมามักเป็นสัญญาสำเร็จรูปผู้เช่าซื้อแทบไม่มีอำนาจต่อรองกับผู้ให้เช่าซื้อ ทำให้ผู้เช่าซื้อต้องผูกพันตามสัญญานั้น เมื่อผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อแม้เพียงงวดเดียว ผู้ให้เช่าซื้อก็สามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันทีตามข้อสัญญานั้น

กฎหมายหน้ารู้