คดีหมิ่นประมาท

#คดีหมิ่นประมาท#

เป็นคดีอาญาผู้เสียหายสามารถแจ้งความร้องทุกข์ หรือ แต่งตั้งทนายความยื่นฟ้องต่อศาลโดยตรงได้ แต่เนื่องจากคดีหมิ่นประมาทนั้นเป็นความผิดต่อส่วนตัว สามารถยอมความกันได้ จึงต้องกระทำการแจ้งความหรือฟ้องร้อง ภายใน 3 เดือน นับแต่รู้ถึงการกระทำความผิด

#หมิ่นประมาทธรรมดา มาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 327 ” ผู้ใดใส่ความผู้ตายต่อบุคคลที่สาม และการใส่ความนั้นน่าจะเป็นเหตุให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษดังบัญญัติไว้ในมาตรา 326 นั้น”

#หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มาตรา 328 ” ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฎไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษรกระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท ” คำว่า “โฆษณา” ตามพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้หมายความว่า เผยแพร่ข้อความออกไปยังสาธารณชน , ป่าวร้อง , ป่าวประกาศ เช่น โฆษณาสินค้า หรือ กระทำการไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า

กฎหมายหน้ารู้

 ดูหมิ่น กับ หมิ่นประมาท แตกต่างกันอย่างไร ?

✅✅ ดูหมิ่น กับ หมิ่นประมาท แตกต่างกันอย่างไร ?
   🔗ดูหมิ่น
คือ การดูถูก เหยียดหยาม สบประมาท
ด่าทอ ทำให้อับอาย เป็นการประทุษร้ายต่อเกียรติ
ที่บุคคลมีอยู่ในตัวเอง โดยผู้ดูหมิ่นลดคุณค่าที่มีอยู่ในตัวของผู้ถูกดูหมิ่นด้วยตนเอง

  📍 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393
“ ผู้ใด ดูหมิ่น ผู้อื่นซึ่งหน้า หรือ ด้วยการโฆษณาต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ ”

กฎหมายหน้ารู้

ความรับผิดคดีหมิ่นประมาท

ความรับผิดคดีหมิ่นประมาท

มิได้กระทำต่อประชาชน แต่เป็นการกระทำต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้กระทำ ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้

         มาตรา 16 ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

         ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำต่อภาพของผู้ตาย และการกระทำนั้นน่าจะทําให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอายผู้กระทำต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง

         ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยสุจริตอันเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำผู้กระทำไม่มีความผิด

 

กฎหมายหน้ารู้

คุยเรื่องจริงเป็นความผิดหมิ่นประมาทไหม

คุยเรื่องจริงเป็นความผิดหมิ่นประมาทไหม

    การใส่ความตามป.อ. นั้น หมายถึง การยืนยันข้อเท็จจริง หรือกล่าวยืนยันความจริง หรือความเท็จ  หรือเอาเรื่องไม่จริงไปแต่งความใส่ร้าย หรือเอาเรื่องจริงไปกล่าว

 สำหรับการหมิ่นประมาทนั้น แม้จะเป็นข้อความจริง แต่ยิ่งจริงยิ่งผิด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นประโยชน์ หรือการใส่ความนั้นไม่ใช่เรื่องส่วนตัว จึงจะไม่มีโทษ……

กฎหมายหน้ารู้