ความรับผิดในมูลหนี้สำหรับทายาทผู้รับมรดก

กฎหมายได้กำหนดให้ทายาทว่า
      ทายาทไม่จำต้องรับผิดชอบในบรรดาหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สินมรดกที่ตัวเองได้รับตกทอดให้แก่ตนเอง
ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกา
      ( เรื่องของหนี้ที่เกิดจากเหตุละเมิด)
      บ.ร่วมกับจำเลยที่ 1 ทำไว้ก่อน บ.ถึงแก่ความตาย
หนี้ดังกล่าวในส่วนของ บ.จึงเป็นมรดกตกทอดแก่จำเลยที่ 2 – 5 จำเลยที่ 2 – 5
ต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ทั้งสอง
แต่จำเลยที่ 2 – 5 ไม่ต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดไว้แก่ตน
( ฎีกา 521 /2562 )

กฎหมายหน้ารู้