การสิ้นสุดแห่งการสมรส

เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้ฟ้องหย่าและขอแบ่งทรัพย์สิน
ถึงแก่กรรมในระหว่างการพิจารณาการถึงแก่กรรม
ของคู่สมรสย่อมทำให้เกิดการสมรสสิ้นสุดลงตามป.พ.พ.มาตรา 1501 (ฎีกา12569/2547)
การสมรสย่อมสิ้นสุดลงด้วยความตายการหย่าหรือศาลพิพากษาให้เพิกถอน(ป.พ.พ.)มาตรา 1501
___________________________________

กฎหมายหน้ารู้

หนี้ร่วมระหว่างสามีภริยา

หนี้ที่สามีภรรยาเป็นลูกหนี้ร่วมกันนั้นให้รวมถึงหนี้ที่สามีหรือภรรยาก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างสมรสดังต่อไปนี้
1. หนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือน และจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวการอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพ
2. หนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส
3.หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานที่สามีภรรยาทำด้วยกัน
4. หนี้ที่สามีหรือภริยาก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบัน (ป.พ.พ.มาตรา 1490)
ตัวอย่าง
สามีจำเลยกู้เงินโจทก์ จำเลยลงลายมือชื่อเป็นพยานในสัญญากู้ถือว่าจำเลยได้ให้สัตยาบันในการทำสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวหนี้กู้ยืมเงินจึงเป็นหนี้ร่วมของสามีจำเลยและจำเลยตาม ป.พ.พ.มาตรา 1490(4) (ฎีกา 7631/2552)

กฎหมายหน้ารู้

การสมรส 

การสมรส 💍

การสมรสจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิง
มีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนนั้นได้
(ป.พ.พ. มาตรา ๑๔๔๘)

ขณะเกิดเหตุเด็กหญิงเมื่อมีอายุไม่ครบ๑๗ ปีบริบูรณ์
จึงมิอาจสมรสได้ เว้นแต่ศาลจะอนุญาตตามประมาลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๔๔๘
(ฎีกา ๒๔๒๙/๒๕๔๑)
__________________________________

กฎหมายหน้ารู้