การแจ้งความเท็จ

 

การแจ้งความเท็จ

การกระทำความผิดฐานแจ้งความเท็จมักจะเกี่ยวเนื่องกับกรณีการไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานหรือพนักงานสอบสวน ซึ่งผู้แจ้งอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 ซึ่งเป็นบททั่วไป

             มาตรา  137 บัญญัติว่าผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

             มาตรา  172  บัญญัติว่าผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดีพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่พันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

             มาตรา  173  บัญญัติว่าผู้ใดรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแจ้งข้อความแก่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาว่าได้มีการกระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน  6,000  บาท

สอบถามเพิ่มเติม  091-0473382

หน้าแรก

 

กฎหมายหน้ารู้

ความผิดยักยอกทรัพย์

ความผิดยักยอกทรัพย์

              ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 บัญญัติว่า    ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยได้เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนเองหรือบุคคลที่สามโดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

             ถ่ายทอดนั้นได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิดเพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดไปด้วยประการใดหรือเป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระทำความผิดเก็บได้ผู้กระทำต้องระวางโทษแต่เพียงครึ่งหนึ่ง

https://www.facebook.com/chessstudio/

สอบถามเพิ่มเติม  091-0473382

 

 

 

กฎหมายหน้ารู้

การแจ้งความเท็จ

การแจ้งความเท็จ

การกระทำความผิดฐานแจ้งความเท็จมักจะเกี่ยวเนื่องกับกรณีการไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานหรือพนักงานสอบสวน ซึ่งผู้แจ้งอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 ซึ่งเป็นบททั่วไป

             มาตรา 137 บัญญัติว่าผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

             มาตรา 172 บัญญัติว่าผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดีพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่พันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

             มาตรา 173 บัญญัติว่าผู้ใดรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแจ้งข้อความแก่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาว่าได้มีการกระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท

https://www.facebook.com/chessstudio/

สอบถามเพิ่มเติม  091-0473382

กฎหมายหน้ารู้

หลักทรัพย์ประกันตัวในคดีอาญา

หลักทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกันของผู้ต้องหาในคดีอาญาสามารถจัดหาได้ตามความพร้อมของตัวความอันได้แก่

  • กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกัน
  • เงินสดของตัวความหรือญาติพี่น้องนำมาวางที่ศาล
  • โฉนดที่ดิน
  • สมุดบัญชีเงินฝากพร้อมหนังสือยอดเงินในบัญชีจากธนาคาร
  • สลากออมสิน
  • ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 

กฎหมายหน้ารู้

ปล่อยตัวชั่วคราวเป็นดุลพินิจ

การปล่อยตัวชั่วคราวเป็นดุลพินิจ ผู้ต้องหาหรือญาติของผู้ต้องหาที่ประสงค์จะขอปล่อยตัวชั่วคราวให้แก่ผู้ต้องหาในระหว่างคดีที่ยังไม่สิ้นสุดนั้น  สามารถยื่นคำร้องขอปล่อยตัวต่อพนักงานสอบสวนหรือยื่นคำร้องเสนอต่อศาลที่อยู่ในเขตอำนาจของคดีที่เกิดขึ้นได้

การอนุญาตในการปล่อยตัวของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาเป็นดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการสั่งปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างคดี      ในบางคดีที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์หรือในบางคดีที่มีความผิดร้ายแรง  พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีในชั้นสอบสวนหรือศาลที่พิจารณาอาจสั่งไม่อนุญาตในการปล่อยตัวของผู้ต้องหารายนั้นก็ได้

กรณีหากศาลมีคำสั่งออกมา  ไม่ว่าจะสั่งอนุญาตหรือไม่ก็จะมีเหตุผลของคำสั่งนั้นแจ้งให้กับญาติหรือผู้ต้องหาทราบทุกๆครั้งเสมอไป   ส่วนหากศาลสั่งไม่อนุญาตในการปล่อยตัว   ตัวความหรือผู้ต้องหามีสิทธิในการร้องขอต่อศาลเพื่ออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวให้ศาลอุทธรณ์สั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวอีกครั้งหนึ่งต่อไปได้ครับ

กฎหมายหน้ารู้