จดหมายเรียกร้อง หรือหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้

ระหว่างที่ยังไม่ได้ยื่นฟ้องต่อศาล ทนายความมักจะส่งจดหมายเรียกร้อง หรือที่ประเทศไทยรู้ จักในชื่อของหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้ (Notice) โดยจะส่งหนังสือบอกกล่าวนี้ไปยังลูกหนี้เพื่อให้ ลูกหนี้ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หากลูกหนี้ยอมปฏิบัติตาม ชำระหนี้ตามที่ทวงถามแล้ว

กฎหมายหน้ารู้

การผิดสัญญาและการทวงถามให้ชำระหนี้ตามกฎหมายไทย

คดีความเกิดกับการผิดสัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายลูกหนี้ตามสัญญาไม่ทำการชำระหนี้ตามหน้า ที่ของตนให้ถูกต้อง สำนักงานของเรามีประสบการณ์ในการเรียกรับชำระหนี้ทั้งกรณีของลูกความที่ เป็นชาวต่างชาติและการผิดสัญญาที่เกิดกับลูกความชาวไทยด้วย

กฎหมายหน้ารู้

ความผิดฐานฉ้อโกงคืออะไร และต้องดำเนินคดีอย่างไร

การกระทำความผิดฐานฉ้อโกงนั้นก็คือการหลอกลวงคนอื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ควรบอก ซึ่งเป็นการกระทำโดยทุจริต และการหลอกลวงทำให้ได้ทรัพย์สินไป จากผู้ถูกหลอกลวงหรือคนอื่นๆ หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือคนอื่นต้องทำ

กฎหมายหน้ารู้